Caràcter propi de l’INS Narcís Monturiol

2.1.- Antecedents del centre

L’institut actualment es troba ubicat al front marítim de Barcelona, al barri de la Barceloneta, al Districte de Ciutat Vella, i ocupa, des de l’any 1982, un edifici que originàriament formava part de l’antiga empresa metal·lúrgica i de construcció civil coneguda com la “Maquinista Terrestre y Marítima” que va inic iar les seves activitats a la Barceloneta l’any 18555.
Els orígens del nostre centre són ben antics i en un altre indret, i estan arrelats a la tradició educativa de formació professional de la ciutat de Barcelona. L’inici del centre s’ha de situar a l’any 1912, moment en el que es va inaugurar l'Escola Municipal d'Arts i Oficis del districte V. Es tenen referències que el lingüista Emili Vallès i Vidal va ser professor d’aquesta escola.
A l’any 1918 se li va assignar una nova denominació, la d’Escola Complementària d’Oficis del Districte V (Narcís Monturiol)6, a partir de la Reglamentació establerta per la Comissió de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, comissió que s’havia acabat de constituir un any abans. Es tenen referències que a l’any 1921 va treballar a aquest centre, a més del lingüista Emili Vallés i Vidal, l’insigne pedagog Artur Martorell (1894-1967), qui va ser després director de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. A l’Escola Complementària d’Oficis Narcís Monturiol7 (també transcrita com ECO Narcís Monturiol) es formava a paletes, fusters, serrallers, mecànics, electricistes, delineants, artistes industrials i, en general, a tots els qui es dedicaven a la construcció, a la indústria i a les arts gràfiques. Inicialment l’escola es va instal·lar a les Rambles, per passar després prop de la Ronda de Sant Antoni, al passatge de Sant Bernat.
L’any 1952 el centre es va adaptar a les noves directrius de la legislació educativa sobre formació professional esdevenint l’Escola Municipal de Formació Professional Narcís Monturiol dedicada a l’ensenyament de les especialitats de metall, d’electricitat i d’administració.
A l’any 1983, el centre es va traslladar a la seva actual ubicació del barri de la Barceloneta, després que l’Ajuntament de Barcelona decidís remodelar les naus de l’antiga empresa Maquinista Terrestre i Marítima, per ubicar-hi diferents centres educatius.
A aquest indret es van iniciar els ensenyaments de Formació Professional de primer i segon grau de les especialitats de Mecànica, d'Electricitat i d’Administració.
Al curs 1988-89 es va començar a aplicar al centre la Reforma Educativa derivada de l’aprovació de la LOGSE. En aquells moments l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona va decidir compartir la formació professional de primer i segon grau amb l’experimentació del segon cicle de l’ESO (l’anomenat en aquells moments tronc comú) com també dels batxillerats experimentals per regularitzar-los finalment segons el que s’establia a la LOGSE (per l’ESO i els Batxillerats científic i tecnològic).
Més tard l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, en el marc de la política d’ordenació de la Formació Professional als centres municipals, va valorar oportú especialitzar el centre en la Formació Professional reglada de la família professional química per anar abandonant progressivament els ensenyaments de l’ESO i del Batxillerat, mantenint vigents la formació professional de les branques administrativa i d’electricitat.
Durant el curs 93-94 es van iniciar les obres per fer possible adequar el centre a la formació professional de la família Química ja que al curs següent s’havia d’iniciar els serveis educatius pels aleshores anomenats Mòduls Professionals de nivell II i III per anar deixant d’impartir les famílies professionals administrativa i d’electricitat, l’ESO experimental i els Batxillerats. Per donar sortida a la formació professional química es va incorporar el professorat del departament de química de l’Escola Municipal de formació professional Lluïsa Cura.
En aquells moments es va realitzar una important remodelació de la planta baixa i part de la segona amb la construcció de quatre laboratoris especialitzats per a la docència dels cicles formatius de la família química. Aquests nous espais van ser inaugurats per aleshores alcalde de la ciutat de Barcelona, l’Excel·lentíssim Sr. Pascual Maragall i Mira al mes d’abril de 1995. Al curs 95-96 s’iniciaren els ensenyaments dels nous cicles formatius de la família química derivats de la LOGSE. No va ser fins el curs 2009-2010 quan s’inicia la impartició de cicles formatius que es deriven de la Llei Orgànica de l’Educació (Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació).
L’any 1997 es va constituir la Comissió d’Ambientalització del Centre i l’any 2000 el centre va rebre el Distintiu d’Escola Verda. L’any 2003 entra a formar part del Projecte de Qualitat i Millora Contínua del Departament d’Educació. Al curs 06-07 obté la certificació ISO 9001, que s’ha anat renovant anualment i que ha mantingut fins ara.
El mes de juliol de l’any 2010 l’institut va signar l’acord amb el Consorci d’Educació de Barcelona que concretava el Pla Estratègic del centre 2010-2014.
Des del curs 2012-2013, per decisió del Consorci d’Educació de Barcelona, el centre incorpora nous ensenyaments al centre que pertanyen a una nova família professional derivada de la LOE, la família de Seguretat i Medi Ambient.
El centre treballa per a la millora contínua de la qualitat del seus ensenyaments i serveis a través de l’establiment d’un model d’excel·lència amb el suport del Projecte de Qualitat i Millora Contínua del Departament d’Ensenyament. En el marc d’aquest projecte, al curs 2013-2014 s’incorpora a la xarxa de centres que treballen per a l’excel·lència. Al curs 2015-2016, a través d’un concurs s’integra a la Xarxa d`Innovació i Transferència del Coneixement (Innova FP). Al mateix curs s’incorpora a la Xarxa de FP dual i a la Xarxa de FCT. Al curs 2016-2017 concursa i entra a formar part de la xarxa d’assessorament a les empreses i de la xarxa d’assessorament per a les persones, promogudes pel Departament d’Ensenyament.
 
Donada la seva oferta especialitzada, diversa i de qualitat en les famílies professionals que imparteix el centre, es constata una alta demanda d’alumnat que prové dels diferents districtes de la ciutat de Barcelona i de la regió metropolitana i, en menor mesura, de les diferents comarques del principat. També acull alguns alumnes atrets pels nostres ensenyaments provinents d’altres comunitats autònomes i d’altres països del nostre entorn.
La seva privilegiada ubicació a la ciutat, en ple front marítim de la Barceloneta i la bona dotació de mitjans de transport fa que el centre presenti una bona demanda de formació, un reconeixement de la qualitat dels ensenyaments per part de les empreses col·laboradores i uns índexs d’inserció laboral i de continuïtat d’estudis força destacables.

2.2.- Característiques pròpies del centre

L’Institut d’Ensenyament Secundari Narcís Monturiol és un centre de formació públic del qual és titular l’Ajuntament de Barcelona. Forma part de la xarxa de centres que imparteixen formació professional inicial en el marc del sistema de formació i qualificació professionals de Catalunya. El centre depèn administrativament del Consorci d’Educació de Barcelona des de l’1 de gener de l’any 2009 i manté una àmplia relació amb institucions públiques i privades vinculades a la formació professional.
El centre i les persones que lideren i treballen a l’institut presenten un compromís amb l’ensenyament públic i de qualitat pel que fa a la prestació dels serveis educatius, un ensenyament dirigit a tots els ciutadans i ciutadanes garantint la igualtat d’oportunitats i afavorint la integració de l’alumnat a la societat per tal de facilitar la cohesió i vertebració social.
Les seves activitats i iniciatives es realitzen pensant en els alumnes i les seves famílies, en les empreses col·laboradores, en els sectors socioeconòmics vinculats així com en la societat en general. La comunitat educativa treballa per a la millora contínua, cercant l’excel·lència educativa, treballant en equip i col·laborant en xarxa amb altres centres.
L’alumne és el nucli de l’activitat educativa del centre i dóna sentit a la seva organització. És per això que en els diferents nivells educatius es potencia la seva formació integral, tant en la vessant professionalitzadora com pel que fa als valors. Al respecte, el centre considera que els valors que ha de promocionar són els que contribueixen a la formació de ciutadans i ciutadanes responsables i que es troben recollits al marc estratègic d’aquest PEC.
Els ensenyaments propis del centre són majoritàriament els relatius a la formació professional inicial. Aquests ensenyaments tenen com a finalitat l’adquisició de les qualificacions i competències professionals fonamentades en un saber científic i tecnològic actualitzat i emmarcades en el desenvolupament de capacitats personals i socials orientades a un perfil professional donat, que es voldria que fos homologable en l’àmbit europeu.
L’oferta formativa del centre respon a les necessitats del territori i del mercat de treball i considera com a referents el Catàleg de Qualificacions Professionals del Sistema de Formació i Qualificacions Professionals de Catalunya. El centre imparteix cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de la família professional Química i de la família Seguretat i Medi Ambient.
El centre treballa per enfortir la col·laboració amb les empreses, considerant que la col·laboració del sistema educatiu amb el sistema productiu és una via necessària per obtenir resultats satisfactoris en la formació de professionals i per a la competitivitat de les empreses. Per tant el centre treballa amb empreses i entitats en la formació per a l’ocupació, en la formació professional dual i en el reconeixement de l’experiència professional de les persones treballadores.

El centre potencia, d’acord amb l’administració educativa, itineraris de formació professional inicial adaptats als diferents ritmes i possibilitats d’aprenentatge, per a fer efectiu el principi d’inclusió educativa i per tal de conciliar, en la mesura del possible, els estudis amb l’activitat laboral, aplicant quan sigui possible mesures flexibilitzadores.

 
2.3.- Directrius pel desenvolupament del Projecte Educatiu de Centre

Les següents directrius són un seguit de proposicions que s’han de considerar en el moment de desenvolupar i programar els objectius estratègics de l’Institut (de l’apartat 3) per així assolir la missió, la visió i els valors establerts al marc estratègic com també per poder abordar la política integrada de qualitat (de l’apartat 3). Els propòsits que ens plantegem són els següents:

A.- Les nostres activitats i l’organització del centre estan orientades a l’alumnat
B.- Realitzem un ensenyament dirigit a l’adquisició de les qualificacions i les competències professionals, personals i socials
C.- Treballem per un ensenyament especialment orientat a l’ocupació
D.- Facilitem l’ús de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC).
E.- Entenem l’avaluació com una eina per a la millora
F.- Incentivem la formació permanent del professorat
G.- Entenem que el nostre treball ha d’anar dirigit a la qualitat i a l’excel·lència
H.- Treballem per a la innovació tècnica i metodològica del centre
I.- Afavorim l’emprenedoria i el cooperativisme
J.- Entenem que és necessària una flexibilització de l’activitat educativa
K.- Vinculem el centre al nostre entorn social
L.- Potenciem la formació professional en alternança i la formació professional dual
M.- Considerem que la formació professional constitueix una oportunitat per facilitar la recuperació de les persones pel sistema educatiu
N.- Treballem per a la integració dels sistemes de la formació professional
O.- Creiem en una formació professional d’àmbit europeu i internacional
P.- Incentivem l’aprenentatge de les llengües