C.F.G.M. Planta química (productes farmacèutics i cosmètics)

 

Més informació

Accés a la universitat des dels cicles:

En aquesta pàgina web es dóna informació dels graus universitaris, on s’imparteixen, com s’hi accedeix, les notes de tall, les convalidacions que existeixen si es procedeix de cicles formatius de grau superior...

TITULACIÓ:
Tècnic/a en Planta Química (productes farmacèutics i cosmètics)

DURADA:
2000 hores (1617 h en el centre docent. 383 h pràctiques empresa)

2 anys acadèmics

TORN: Matí

Competències professionals

 • Realitzar operacions bàsiques i de control als processos per a l’obtenció i transformació de productes químics, mantenint operatius els sistemes, equips i serveis auxiliars, controlant les variables del procés per a assegurar la qualitat del producte,
 • Rebre els materials per al procés de fabricació distribuint, emmagatzemant i registrant els mateixos.
 • Posar en marxa els equips verificant la seva operativitat i la dels serveis auxiliars, i la disponibilitat de matèries i productes, segons manuals del procés.
 • Operar el procés químic realitzant les mescles, dissolucions, separacions i altres operacions bàsiques segons les normes de correcta fabricació.
 • Operar màquines, equips i instal·lacions amb la precisió requerida segons especificacions de procediment i normes de seguretat.
 • Verificar la qualitat del producte realitzant els assaigs bàsics definits al full de processos.

  * Pendent incorporació de les noves competències relacionades amb productes farmacèutics i cosmètics.

Principals ocupacions

 • Operador principal en instal·lacions de tractament químic.
 • Operador de màquines contraventores, trituradores i mescladores de substàncies químiques. Operador en instal·lacions de tractament químic tèrmic.
 • Operador d'equips de filtració i separació, d'equips de destil·lació i reacció química, de depuració d'aigües i, de refineries de petroli i gas natural.
 • Operador en instal·lacions de producció d'energia i operacions auxiliars de les plantes químiques.
 • Operador de màquines per fabricar accessoris fotogràfics i cinematogràfics.
 • Operadors d'equips per a la fabricació de fertilitzants.
 • Operadors en instal·lacions de tractament d'aigües.
 • Personal auxiliar d'operació d'instal·lacions de cogeneració elèctrica.

  * Pendent incorporació de les noves ocupacions relacionades amb productes farmacèutics i cosmètics.

Mòduls

Mòdul

Nom

Curs

Durada/h

1

Operacions unitàries en planta química

1er

165

2

Operacions de reacció en planta química

2on

132

3

Control de processos químics industrials

2on

132

4

Operacions de generació i transferència d'energia en procés químic

1er

165

5

Transports de materials en la industria química

1er

132

6

Paràmetres químics

1er

99

7

Tractament d'aigües

1er

99

8

Principis de manteniment electromecànic

2on

1er

9

F.O.L.

1er

99

10

Empresa i iniciativa emprenedora

2on

66

11

Anglès

2on

99

12

Síntesi

2on

66

13

Formació en centres de treball

2on

383

14

Producció farmacèutica, cosmètica i afins

2on

165

15

Plantes de producció farmacèutica

1er

132

* Previsió subjecta a canvis

FULL INFORMATIU CFGM Planta química (perfil professional productes farmacèutics i cosmètics)