Servei assessorament i reconeixement acadèmic

Servei d'assessorament en la formació professional del sistema educatiu

S'adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i l'itinerari formatiu més adequat per aconseguir l'objectiu de qualificació més idoni. Al finalitzar se li lliura un informe personalitzat d'assessorament.

Aquesta diagnosi és un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats.

Aquest servei té un preu públic de 60,00 €

Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials

S'adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu.

Les persones destinatàries han d'haver complert 18 anys i han d'acreditar una experiència laboral o en activitats socials d'almenys 2 anys en el sector.

És imprescindible disposar de l'informe del servei d'assessorament o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament fet del mateix títol o d'un títol afí.

Aquest servei té un preu públic de 18,00 € per unitat formativa


Oferta del servei d'assessorament

Família professional química 9 places

Com podeu sol·licitar aquest servei? Cal fer una sol·licitud de forma presencial a la secretaria del centre.

Període d'admissió de les sol·licituds pel servei d'assessorament: Del 12 al 15 de setembre de 2023.

Criteris d'admissió: L'ordre d'admissió es realitzarà d'acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

Publicació de les llistes provisionals d'admesos i places de reserva, si hi ha més de tres pel mateix cicle: El dia 18 de setembre de 2023.

Reclamacions a la llista provisional de persones admeses: Del 21 al 22 de setembre de 2023.

Publicació de les llistes d'admesos i places de reserva si hi ha més de tres al mateix cicle: El dia 25 de setembre de 2023.

Pagament del servei: S'haurà de fer un ingrés de 60 € en el número de compte de Caixa d'Enginyers ES70 3025 0001 14 1433492300 indicant en el concepte “servei d'assessorament”.

Inscripció al servei d'assessorament i presentació de la documentació: Del 4 al 6 d'octubre de 2023. S'haurà de presentar a la secretaria del centre la següent documentació:

 • Full d'inscripció al servei d'assessorament.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l'original per a la seva verificació.
 • Document justificatiu de la bonificació o l'exempció del preu públic, si és el cas.
 • Resguard de pagament del preu establert.

Calendari del servei d'assessorament: A partir del 9 d'octubre de 2023 s'iniciaran les sessions d'assessorament. Rebreu un correu electrònic amb informació més concreta. En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l'assessorament i el reemborsament del preu públic.

Bonificacions i exempcions del preu públic. Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables. Estaran exemptes de pagament les persones membres de famílies nombroses de categoria especial, les víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills, les persones que posseeixen la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%, i les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.


Servei de reconeixement acadèmic

CFGS FABRICACIÓ DE PRODUCTES FARMACEÙTICS, BIOTECNOLÒGICS I AFINS 3 places
CFGS QUÍMICA INDUSTRIAL 3 places
CFGS LABORATORI D'ANÀLISI I DE CONTROL DE QUALITAT 3 places

Com podeu sol·licitar aquest servei? La sol·licitud del servei es realitzarà de forma presencial a la secretaria del centre una vegada acabat el procés d'assessorament.

S'ha de presentar la següent documentació:

 • La sol·licitud al servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges indicant el cicle formatiu del que es vol fer el reconeixement.
 • Fotocòpia del document nacional d'identitat o document d'identitat equivalent.
 • Informe de vida laboral (treball assalariat) o certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral (autònoms) o certificat d'empresa (activitats socials sense relació laboral).

Criteris d'admissió:Si el nombre de sol·licituds al servei supera l'oferta de places del centre s'aplicaran, successivament, els següents criteris:

 • Haver fet la fase d'orientació i assessorament o la fase d'orientació, en qualsevol convocatòria del procés per a l'acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius o bé el servei d'assessorament; en cas d'empat es prioritzarà la major edat.
 • El major temps de desenvolupament d'experiència laboral o en activitats socials relacionades amb el cicle formatiu.

Pagament del servei: S'haurà de fer un ingrés de 18 € (per unitat formativa a reconèixer) en el número de compte de Caixa d'Enginyers ES70 3025 0001 14 1433492300 indicant en el concepte “servei de reconeixement”.

Inscripció al servei de reconeixement i presentació de la documentació: S'haurà de presentar a la secretaria del centre la següent documentació:

 • Full d'inscripció imprès amb les dades personals i el cicle formatiu seleccionat.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l'original per a la seva verificació.
 • Titulació original i fotocòpia en cas de disposar dels requisits d'accés.
 • Informe d'assessorament.
 • Document justificatiu de la bonificació o l'exempció del preu públic, si és el cas.
 • Resguard de pagament del preu establert.

Calendari del servei d'assessorament: L’usuari rebrà un correu electrònic amb el calendari per iniciar les sessions de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral. En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l'assessorament i el reemborsament del preu públic.

Bonificacions i exempcions del preu públic. Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables. Estaran exemptes de pagament les persones membres de famílies nombroses de categoria especial, les víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills, les persones que posseeixen la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%, i les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

 


Normativa

Resolució ENS/1891/2012, de 23 d'agost, d'organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.

DOGC núm. 6220, de 26.9.2012

Ordre ENS/270/2012, de 31 d'agost, de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament.

DOGC núm. 6221, de 27.9.2012

Més informació