Convalidacions

IESM Narcis Monturiol

A. Informació general sobre convalidacions.

La convalidació és el procediment pel qual es reconeix i dóna valor acadèmic als estudis oficials certificats per l’entitat competent.

Per poder sol·licitar una convalidació és requisit imprescindible estar matriculat en el cicle formatiu pel qual es demana la convalidació, però no és necessari estar matriculat en particular del mòdul professional o de les unitats formatives que es volen convalidar. Per tant, podeu, i recomanem, que sol·liciteu en el primer curs les convalidacions dels mòduls professionals o de les unitats formatives del segon curs que vulgueu convalidar juntament amb les del primer curs.

Les convalidacions obtingudes es traslladen a la documentació d’avaluació tenint en compte què:

• Els mòduls professionals o unitats formatives convalidats de cicles formatius LOE es qualifiquen amb CONVALIDAT i no computaran a efectes de càlcul de la nota mitjana del cicle formatiu.

• En el cas de mòduls professionals o unitats formatives superats que tinguin la mateixa denominació i currículum, i que siguin comuns a diversos cicles formatius, la qualificació obtinguda es trasllada des del primer cicle formatiu en el qual s'ha cursat. Es pot comprovar a partir dels Reials Decrets que estableixen els títols i on s’indica el codi, el nom i el currículum del mòdul professional.

Cal tenir en compte que:

• Les unitats formatives i els mòduls professionals que hagin estat prèviament convalidats no poden convalidar-se de nou per altres mòduls professionals o crèdits.

• El certificat de qualificacions que presenteu juntament amb la sol·licitud per acreditar els seus estudis, ha de ser un certificat de qualificacions oficial expedit pel centre educatiu on s’han cursat els crèdits o mòduls superats corresponents (presentant un cicle LOE és imprescindible el detall de les unitats formatives aprovades). Tingueu en compte que els butlletins de notes o informes d’avaluació no són vàlids.

Els processos de convalidacions seran classificats segons qui l’ha de resoldre:

Convalidacions que aplica el centre educatiu directament: són aquelles que estan establertes en els decrets dels currículums i normativa de convalidacions.

Convalidacions singulars: seran totes aquelles que no pugui resoldre el centre i cal trametre a la DGFPIERE (Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial).

Per saber les convalidacions que podeu sol·licitar teniu a la vostra disposició les següents taules. Cal que seleccioneu el cicle en què estàs matriculat i en el qual vols sol·licitar la convalidació de mòduls professionals o unitats formatives. La columna de l'esquerra recull els estudis realitzats i finalitzats amb anteriorment i que donen dret a la convalidació.

CFGM Operacions de laboratori
CFGM Planta química
CFGM Farmàcia i parafarmàcia 
CFGS Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins
CFGS Laboratori d'anàlisi i de control de qualitat
CFGS Química industrial
CFGS Química i salut ambiental

 Convalidació de mòduls transversals:

Formació i orientació laboral i Empresa i iniciativa emprendora
Anglès tècnic

Aquestes taules indiquen quines unitats formatives es poden convalidar a partir d’un cicle formatiu finalitzat i qui la resol segons el que hi consti:

C: La resol directament el centre educatiu.

D: És una convalidació singular i la resol la DGFPIERE.

ND: Denegada per la DGFPIERE, per tant, no la sol·liciteu.

R: Indiquen que és un reconeixement de la mateixa qualificació obtinguda perquè es tracta de mòduls professionals o unitats formatives comuns a diferents cicles formatius.

En blanc o estudis que no apareixen a la taula: No existeix normativa ni precedent, per tant cal adreçar-la com una convalidació singular. Cal aportar estudis reglats (com per exemple, estudis universitaris).

Per a sol·licitar una convalidació cal presentar una única sol·licitud de convalidació a la secretaria del centre adjuntant la documentació corresponent dels estudis que donen dret a la convalidació.

Sol·licitud de convalidació

La sol·licitud de convalidació es pot presentar a partir del moment en el qual es formalitza la matrícula i fins al 10 d’octubre. Es recomana fer-ho abans de començar el curs.

Fins a la resolució de la convalidació és responsabilitat de l’alumne l’assistència a les classes. Si la resolució resulta ser no favorable, l’alumne pot perdre la primera convocatòria si decideix no assistir a classe.

B. Processos de convalidacions.

B1. Convalidacions que aplica el centre educatiu directament.

El centre educatiu pot resoldre les sol·licituds de convalidacions que ja estan establertes en els decrets que estableixen els currículums i normativa de convalidacions. Les situacions de convalidacions d’aplicació directa per part del centre són:

1.- Convalidacions a partir d’estudis de formació professional finalitzats o parcialment superats.

1.1.- En general, es poden convalidar mòduls professionals i unitats formatives a partir de la normativa publicada:

▪ En l’Ordre ENS/58/2003 de 12 de febrer (DOGC 20.02.2003), la correcció d’errada (DOGC 24.02.2003) i annexos.

▪ En l’Ordre ECD/1055/2017, de 26 d’octubre, que modifica l’Ordre ECD/2159/2014, de 7 de novembre, on s’estableixen noves convalidacions entre mòduls professionals de formació professional.

▪ En els Reials Decrets del cicle formatiu corresponent.

1.2.- En particular tenim:

1.2.1.- L'alumne que tingui superat el mòdul professional Formació i orientació laboral d'un títol LOE del mateix o diferent nivell tindrà convalidat el mòdul professional en qualsevol altre cicle formatiu de l’àmbit de la LOE.

1.2.2.- La superació del crèdit Formació i orientació laboral d’un títol LOGSE del mateix o diferent nivell convalida la unitat formativa 1 Incorporació al treball del mòdul professional de Formació i orientació laboral d'un títol LOE.

1.2.3.- El centre educatiu ha de convalidar la unitat formativa 2 Prevenció de riscos als alumnes que justifiquin tenir un certificat de formació en prevenció de riscos laborals, que habilita per desenvolupar les funcions de nivell bàsic, amb els requisits següents:

• Denominació i segell de l'entitat certificadora, i signatura de la persona responsable.

• Nom i cognoms de la persona que ha cursat la formació.

• Denominació i durada del curs.

• Localitat i data d'expedició del certificat.

• Text en què s'indica: "capacita per al desenvolupament de funcions de nivell bàsic segons el Reial decret 39/1997 (segons el contingut de l'annex IV A o IV B)".

1.2.4.- La superació del crèdit Administració, gestió i comercialització en la petita empresa d'un títol LOGSE del mateix o diferent nivell convalida el mòdul professional Empresa i iniciativa emprenedora d'un títol LOE.

2.- A partir del programa "Qualifica't" o del reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

3.- Convalidacions de mòduls professionals pel fet de tenir unitats de competència acreditades.

3.1.- La Unitat de competència és l’element de transferència i reconeixement entre les diferents formacions de la Formació Professional.

3.2.- En els Reials Decrets i en els Decrets o Ordres de currículum hi ha establerta la relació de les unitats de competència amb els mòduls professionals de cadascun dels títols.

3.3.- Cal aportar algun dels documents següents:

▪ Certificat de professionalitat emès per l'administració laboral competent.

▪ Certificat d'acreditació d'unitats de competència d’un certificat de professionalitat, emès per l'administració laboral competent.

▪ Resolució d'expedició d'un certificat de professionalitat.

▪ Certificat d'acreditació de competències d'acord amb el procediment que s'estableix en el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral.

4.- Convalidacions de les unitats formatives en llengua estrangera.

Convalidacions d’unitats formatives en llengua estrangera a partir de certificats reconeguts:

- Per a unitats formatives de llengua estrangera de cicles formatius de grau mitjà o segona llengua de cicles formatius de grau superior, cal que l’alumnat aporti un nivell B1 (o superior) del Marc de Referència Europeu de Llengües.

- Per a unitats formatives de llengua estrangera de cicles formatius de grau superior, cal que l’alumnat aporti un nivell B2 (o superior) del Marc de Referència Europeu de Llengües.

S’aplica la Resolució EDU/2282/2019, de 30 d'agost, d'actualització de títols i certificats d'acreditació de la competència en llengües estrangeres en l'àmbit del Departament d'Educació, que estableix les equivalències dels títols.

 B2. Convalidacions singulars.

Les sol·licituds de convalidacions singulars seran resoltes per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial i seran totes aquelles que no pugui resoldre el centre.

L’alumnat sol·licitarà les convalidacions singulars en el centre educatiu i aquest les trametrà a la Direcció General de Formació professional i Ensenyaments de Règim Especial, adjuntant:

• Sol·licitud de convalidació signada.

• Certificat de qualificacions per unitats formatives, crèdits o assignatures segons el supòsit.

• En el cas que s’aportin estudis universitaris caldrà aportar el pla d’estudis de les assignatures relacionades amb la convalidació dels estudis de procedència.

Entre les convalidacions singulars que es resolen des de la DGFPIERE:

1.- Convalidacions a partir d’estudis de formació professional finalitzats o parcialment superats que no estan establertes en els decrets que estableixen els currículums i normativa de convalidacions.

2.- Convalidacions a partir d’estudis universitaris.

- Les convalidacions a partir d'estudis universitaris només es poden aplicar a unitats formatives i mòduls professionals de cicles formatius de grau superior, llevat que es tractin d'unitats formatives i mòduls professionals comuns als cicles formatius de grau mitjà i grau superior.

- Les assignatures d'estudis universitaris oficials que hagin estat prèviament convalidades o reconegudes no es poden tornar a convalidar per mòduls professionals dels cicles formatius de grau superior.