El marc estratègic de l’INS Narcís Monturiol

3.1.- La missió, la visió i els valors del centre
 
Les consideracions generals prèvies es concreten en un marc estratègic del centre. Aquest queda definit amb la formulació de la missió, la visió i els valors de l’institut.
 
La missió
L'Institut Narcís Monturiol és un centre de Formació Professional que treballa per que els seus usuaris adquireixin les qualificacions i competències professionals establertes als seus títols i plans de formació de les famílies professionals que imparteix. Col·labora amb la comunitat educativa, les empreses i les administracions perquè aquesta tasca esdevingui un instrument de promoció de la igualtat d’oportunitats i de cohesió social dels ciutadans.
 
La visió
L’institut Narcís Monturiol aspira a esdevenir un centre de referència, per les famílies professionals que imparteix, a la ciutat de Barcelona tant per a la formació professional inicial com per a la formació de professional en els diferents àmbits, en un marc de model integrat de la Formació Professional. Els seus membres consideren que la seva organització ha d’anar progressant fins a la consecució d’uns nivells d’excel·lència satisfactoris dels seus processos educatius, dels seus serveis i de la seva gestió.
 
Els valors
El centre considera que el servei educatiu que ofereix s’ha de sustentar tant en la professionalitat dels seus membres, en presentar una implicació activa i oberta cap a la qualitat i la millora contínues, com en el treball cooperatiu dels equips de persones que hi treballen.
 
Els seus membres consideren que la formació individual i col·lectiva així com la innovació i la recerca educatives són instruments bàsics que afavoreixen l’adquisició progressiva de les competències professionals del docent. També entenen l’avaluació com una eina per a la reflexió sobre la pràctica professional i com una oportunitat per a la millora.
 
Els membres de la Comunitat Educativa valoren que a més d’una formació de qualitat cal afavorir la formació integral de les persones per la qual cosa es proposa difondre entre els membres de la comunitat educativa els valors relatius a la participació democràtica, la promoció de la pau, la cooperació i la solidaritat, el civisme, la tolerància, la llibertat, la responsabilitat i el diàleg, el respecte a la diversitat personal i col·lectiva, la inclusió de les persones amb necessitats específiques, el foment de la sostenibilitat ambiental, la promoció de la salut i el pluralisme polític i ideològic.
 
3.2.- La política integrada de qualitat
 
La política integrada de la qualitat de l’INS Narcís Monturiol està dirigida a satisfer les expectatives dels seus grups d’interès. Planteja la necessitat d’aconseguir la qualitat de les nostres activitats i traça un camí per tal d’assolir l’excel·lència dels nostres serveis educatius i de la gestió, que asseguri la qualitat del servei, la protecció del medi ambient i la prevenció de riscos laborals dels seus treballadors.
La definició d’aquesta política té com a referents les normes de qualitat i d’excel·lència reconegudes així com la legislació i les normatives aplicables al nostre context educatiu i en especial les directrius establertes pel Govern de la Generalitat i el Parlament, el Departament d’Ensenyament i el Consorci d’Educació de Barcelona i les que fan referència en matèria de seguretat i salut laboral i medi ambient.
L’objectiu prioritari de qualitat del centre és obtenir uns bons resultats educatius, resultats que garanteixin una adquisició de les qualificacions i competències establertes als currículums dels nostres ensenyaments. Tanmateix, la nostra activitat també incorpora els valors i les actituds que afavoreixen la formació integral dels nostres alumnes com a persones. En ser un centre públic, l’aplicació d’aquesta política de qualitat promou la igualtat d'oportunitats en la formació dels ciutadans i afavoreix la integració de les persones a la societat per tal de contribuir a la cohesió i vertebració social.
El centre adquireix els següents compromisos amb la societat, els seus clients/usuaris i els seus treballadors:
a.- L'aplicació progressiva dels principis de qualitat, de sostenibilitat ambiental, de prevenció de riscos laborals i de responsabilitat social en tots els àmbits del centre, determinant objectius en aquests aspectes i planificant el seu assoliment, aplicant la millora contínua en el servei ofert en quant a gestió, processos i resultats obtinguts.
b.- La identificació i avaluació dels impactes ambientals i riscos laborals potencials existents i d'aquells aspectes susceptibles d'una reducció dels riscos laborals i/o del seu impacte ambiental.
c.- L’aplicació del principi de precaució: el centre vetlla per una adequada gestió i utilització dels recursos i per la recerca d'alternatives de millora des d'una vessant ambiental i de la seguretat.
d.- La planificació de l’acció preventiva per a evitar qualsevol risc per a la seguretat i la salut de les persones.
L’organització del centre ha de definir uns objectius de qualitat que contemplin aquestes dimensions. De forma progressiva ha de planificar el seu desenvolupament comptant amb els mitjans propis de l’institut, en especial aplicant la política a la gestió dels processos del sistema de gestió de la qualitat, a la programació anual de l’institut, implicant les persones que lideren el centre i establint les seves responsabilitats i funcions a les Normes d’Organització i Funcionament del Centre.
Per fer possible aquesta política és fonamental una formació permanent de les persones, tant del professorat com del PAS, en els aspectes d'actualització vinculats a l'entorn professional i a la gestió, l'autoformació, l'intercanvi i col·laboració interns en els aspectes didàctics i curriculars com també una formació específica relativa a la prevenció, la salut laboral i el medi ambient.
Aquesta política ha de ser difosa i coneguda pels membres de l’organització i pel seu entorn i els responsables de la seva aplicació han d’afavorir la participació de la comunitat educativa en els processos on sigui adient, comptant amb la seva col·laboració i compromís.
L’organització ha de poder facilitar els recursos materials necessaris per fer efectiva aquesta política d’acord amb la planificació establerta pel seu desenvolupament.
 
3.3.- Els objectius estratègics de l’institut
 
Són els objectius generals prioritaris que s’han de considerar en els seus documents estratègics per assolir la política integrada de qualitat del centre i el que es planteja a la missió, la visió i els valors que formen part del marc estratègic de l’institut.
Aquests objectius i les estratègies associades es troben associades a les directrius pel desenvolupament del PEC (de l’apartat 2.4) i que es troben descrites als quadres de l’apartat 3.5 d’aquest projecte educatiu.
Els objectius i les estratègies associades són els següents:
1.- Millorar els resultats educatius
2.- Potenciar la cohesió social
3.- Millorar la confiança dels grups d’interès
4.- Promoure el Sistema Integrat de Formació Professional al centre