Programes internacionals

Informació general

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2021-2027

Curs 2023-24

Criteris projecte mobilitat Erasmus+ GM curs 2023-24

Criteris projecte mobilitat Erasmus+ GS curs 2023-24

Fitxa d'inscripció de candidats Grau Mitjà

Fitxa d'inscripció de candidats Grau Superior

Alumnes seleccionats

 

ACTIVITATS DE MOBILITAT D’ALUMNAT I PROFESSORAT. PROGRAMA ERASMUS

DECLARACIÓ POLÍTICA ERASMUS

L'Institut Narcís Monturiol és un centre de formació professional que té establert en el seu projecte educatiu la dimensió europea de la formació professional en afirmar en el mateix que "les seves activitats estan dirigides a l'obtenció de les competències tecnològiques fonamentades en el saber científic i en el desenvolupament de capacitats personals i socials dirigides a un perfil professional determinat que sigui homologable en l'àmbit europeu".

La participació en els programes europeus és part de l'estratègia de modernització en internacionalització del nostre centre. Aquesta estratègia reconeix que la participació en projectes de mobilitat d'estudiants i professors, i en projectes de cooperació europeus suposa una contribució clau per a la qualitat dels programes educatius superiors. És per això que el nostre objectiu és continuar promovent aquests projectes.

a) SELECCIÓ DE SOCIS

Per a la selecció de socis comptem amb la col·laboració de la nostra agència nacional (OAPEE), el Departament d'Ensenyament, el Consorci d'Educació de Barcelona, i la Fundació BCN Formació Professional. En aquest sentit comptem també amb la participació de les empreses que ja col·laboren amb el centre i que disposen de filials a l'estranger.

b) ÀREA GEOGRÀFICA

És intenció del centre obrir les portes a tota internacionalització sense límit geogràfic encara estem interessats preferentment en la recerca de socis situats a les àrees geogràfiques de parla anglesa, alemanya i francesa.

c) OBJECTIUS I GRUPS DESTINATARIS

Pretenem seguir participant, tal com venim fent des del curs 2007-2008, en la mobilitat tant d'estudiants fonamentalment amb l'objecte de la realització de pràctiques com del professorat per tal de millorar la qualitat i rellevància dels estudis superiors.

Partint de l'experiència adquirida en aquests anys el centre es proposa per al període 2014 al 2020 els següents:

OBJECTIUS

1. Seguir promovent entre els nostres professors i alumnes les estades en empreses i institucions educatives d'altres països europeus vinculats als sectors professionals relacionats amb la formació impartida al centre (sectors professionals de la Química i de la Seguretat i Medi Ambient). Ens plantegem poder realitzar almenys una d'aquestes estades cada curs escolar.

2. Col·laborar amb centres educatius, empreses i institucions d'aquests sectors en els programes europeus en què se sol·liciti la nostra participació.

3. Promoure l'ús de la llengua anglesa com a llengua de comunicació habitual en les activitats d'ERASMUS mitjançant una formació específica en el centre (per a un mínim del 75% dels alumnes del centre).

4. Acollir en la mesura de les nostres possibilitats les sol · licituds de visites i estades que provenen d'institucions i empreses de l'àmbit de la Unió Europea.

PLA D'ACCIÓ (2014 a 2020)

1. Reforçar en la propera revisió del projecte educatiu del centre la necessitat de potenciar la dimensió europea del centre.

2. Incorporar explícitament en les funcions del coordinador de formació professional i del coordinador de Llengua, interculturalitat i cohesió social del centre les funcions relatives a la promoció, desenvolupament, seguiment i avaluació de les iniciatives d'àmbit europeu. Aquestes funcions s'incorporaran a les nostres Normes d'Organització i Funcionament del Centre (NOFC).

3. Dur a terme les iniciatives d'ERASMUS en els aspectes de promoció, desenvolupament, seguiment i avaluació.

4. Difondre pels mitjans propis del centre (web, moodle, butlletí intern, taulers d'anuncis, ...) les iniciatives del programa ERASMUS i l'estat de desenvolupament de les mateixes. També es duran a terme les recomanacions d'ERASMUS en relació a la difusió de les iniciatives en què participem.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ

La programació anual del centre i la Memòria anual corresponents dels cursos 2014 a 2020 incorporessin la relació d'activitats planificades i realitzades vinculades amb ERASMUS. Cada tres anys s'incorporarà en aquests documents una valoració i avaluació dels objectius i del pla d'acció.

Com a conseqüència de l'avaluació intermèdia del període 2014-2020, en el cas necessari, la nostra organització es compromet a dur a terme les accions planificades d'acord amb els plantejaments establerts.

La direcció està oberta a totes les iniciatives internacionals. Seguint la seva política d'internacionalització, dóna suport al professorat i alumnat que vol participar en projectes de cooperació internacional:

- Oferint un espai adequat per al treball en equip amb connexió a internet.

- Dotant d'hores de dedicació per al projecte al professorat implicat.

- Donant un reconeixement i acreditació de la feina realitzada.

El nostre centre està compromès amb aquesta dimensió europea ja que ha participat en els últims anys en diverses iniciatives de caràcter internacional que s'han promogut des dels programes europeus Comú da Vinci i Erasmus. En concret el nostre centre va participar en un programa d'intercanvi anomenat "Pollutech Environtech", programa Leonardo da Vinci al llarg de tres anys, que va involucrar a professors i alumnes d'Itàlia, Holanda, Escòcia i Espanya i que va consistir en l'estudi conjunt dels currículums respectius i en l'estada dels alumnes en diverses empreses dels socis respectius.

El centre ha promogut també l'estada dels nostres professors en empreses i institucions educatives d'altres països europeus com també l'estada dels nostres alumnes en empreses directament vinculades als sectors professionals relacionats amb la formació impartida al centre. D'altra banda ha acollit a alumnes i professors d'altres països (França i Finlàndia) que han estat interessats en conèixer la nostra activitat de formació professional i de gestió interna.

En aquests moments col·laborem amb el soci espanyol Ecoinstitut del Programa Europeu Greenet (GreeNET, Environmental Education through Enquiry and Technology: http://greenet.ea.gr/) dirigit a la promoció de bones pràctiques d'educació ambiental entre els centres educatius que hi participen i en l'intercanvi d'experiències del professorat amb una atenció especial als aspectes professionalitzadors de les activitats educatives de desenvolupament sostenible.

L'Institut Narcís Monturiol dóna suport l'Agenda de Modernització amb els diferents programes o projectes europeus exposats en la present sol·licitud.

- Increasing attainment levels.

El contacte dels nostres alumnes i personal docent amb la realitat social i econòmica d'altres països contribueix a una millor formació i qualificació dels nostres estudiants i en la millora de la docència del nostre professorat d'acords amb les tendències de la formació professional.

- Improving the quality and relevance of higher education.

L'Institut Narcís Monturiol ha definit la qualitat com a part fonamental de la seva política i de la seva estratègia i ha adoptat els sistemes de gestió basats en la qualitat com a models de referència per a la gestió de la institució. El referent fonamental és el sistema d'assegurament de la qualitat basat en la norma UNE-EN ISO 9001: 2008.

Des del centre s'impulsa la formació contínua del professorat i es participa anualment en la convocatòria del Departament d'Ensenyament dins del programa de "Formació del Professorat" en la planificació de la formació en base les necessitats formatives del moment.

En acabar els seus estudis els nostres estudiants poden incorporar-se al món laboral, o bé poden seguir amb la seva formació a la universitat si així ho desitgen. Entenem que per a la inserció al món laboral han d'haver adquirit unes capacitats i competències adaptades a les tècniques actuals i innovadores del sector en el qual van a exercir la seva professió. És per això que considerem la formació permanent del professorat necessària i imprescindible.

- Promoting mobility and cross-border cooperation.

Hem participat en projectes de mobilitat d'estudiants en pràctiques des de l'any 2007 Des de l'institut entenem que la mobilitat del professorat és també fonamental per millorar la qualitat i rellevància dels estudis superiors, permetent una formació bidireccional que aporti beneficis tant al país d'enviament com al d'acollida. És per això que ja tenim diverses experiències en aquest camp tant enviat com acollint professorat.

- Linking higher education, research and business.

Comptem amb acords de col·laboració amb més de 100 empreses dels sectors afins als estudis impartits en el centre en les que els nostres alumnes acudeixen per realitzar les seves pràctiques i de les que en alguns casos atenem demandes formatives, oferint cursos formatius tant per reciclar al personal treballador com per formar els aturats. Això redunda en beneficis de la comarca i de la regió en la qual ens trobem.

- Improving governance and funding.

Els recursos invertits en aquestes accions es rendibilitzaran produint millores en totes les institucions implicades i contribuint a la millora de la governança del país.