Avís legal

Aquest domini és propietat de l’INS Narcís Monturiol (en endavant el centre), domiciliat carrer Salvat Papasseit 5 de Barcelona i proveït de NIF P5801934J.

La utilització d’aquesta Web atribueix al navegant la condició d’Usuari de la mateixa, la qual cosa implica l’adhesió a les presents condicions a la versió publicada en el moment en que s’accedeixi a la mateixa. Per això, el centre recomana a l’Usuari llegir les mateixes atentament cada vegada que accedeixi al lloc Web. Tanmateix, el centre podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís, el disseny, presentació i/o configuració del lloc Web, així com alguns o tots els Continguts, i modificar les condicions generals i/o condicions particulars requerides per utilitzar les mateixes.

RESPONSABILITAT I GARANTIA

ACCÉS.- Amb caràcter general, els Usuaris podran accedir al Lloc Web de forma lliure i gratuïta.

CONTINGUTS.- El centre es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc Web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Continguts que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altre causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà tal circumstancia als Usuaris, els quals podran sofrir la pèrdua, si és el cas, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis.

El centrees reserva el dret a modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la Web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. Queda prohibit transmetre o enviar a través de la Web qualsevol contingut il·legal o il·lícit, virus informàtics, o missatges que, en general, afectin o violin drets del propi centre o de tercers. Així mateix,  el centre no es fa responsable de les Webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL.- Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació  reproducció d’aquesta Web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, la seva marca així com els vincles que s’estableixin des d’ella a altres pàgines Web de qualsevol societat de les indicades anteriorment, són propietat exclusiva del centre, llevat que s’especifiqui altre cosa. Totes les denominacions, dissenys i/o logotips que componen aquesta pàgina són marques degudament registrades. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persona diferent del seu legítim titular podrà ser perseguit de conformitat amb la legislació vigent. Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i tenen que ser respectades per tothom que accedeixi a la Web. Només per ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta Web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta Web sense la prèvia autorització escrita del seu titular.

LEGISLACIÓ APLICABLE.- Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola.

POLITICA DE PRIVACITAT.- Als efectes del que disposa la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades personals que ens pugui facilitar durant la navegació per el nostre lloc Web seran incorporades a un sistema de tractament de dades el responsable i titular del qual és el Consorci d’Educació de Barcelona/INS Narcís Monturiol,amb l’única finalitat de poder gestionar la seva petició, així com enviar-li informació tècnica, operativa i comercial, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i/o mitjà equivalent, sobre productes, serveis, ofertes i novetats que considerem del seu interès. L’usuari, si hagués facilitat la seva direcció de correu electrònic per accedir a alguns dels nostres serveis podrà manifestar que no desitja rebre cap tipus de comunicació per aquest mitjà, sempre que no estigui lligada estrictament a la finalitat per la que es va sol·licitar el servei.

El centrees compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les; i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia, complint amb les mesures de seguretat tècniques i organitzatives legalment establertes.

Així mateix, l’informem que té la possibilitat d’exercir en tot moment i de forma gratuïta, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius, en els terminis especificats a la Llei, conforme el procediment legalment establert, mitjançant escrit dirigit a la secretaria del Centre, al carrer Salvat Papasseit 5 de Barcelona.