Projecte educatiu del centre (PEC)

IESM Narcis Monturiol

 

El Projecte Educatiu de Centre és el document estratègic que, d’acord amb la normativa educativa, desenvolupa l’autonomia del centre, descriu la identitat i el caràcter propi del centre, planteja quina és la seva política integrada de qualitat, estableix el marc estratègic a través de la missió, visió i valors del centre, formula els objectius de qualitat i les estratègies per assolir-los i considera els principis pedagògics, lingüístics i organitzatius del centre.
 
Si bé l’actual document manté una bona part dels postulats bàsics que contenia la versió anterior, el Projecte Educatiu de Centre (PEC) s’ha revisat considerant els importants canvis produïts a la normativa educativa1, l’evolució de la societat i del coneixement, l’experiència adquirida pels professionals que treballen en el centre i l’experiència adquirida a través de la participació de l’institut a l’entorn tant del territori més immediat com en el relatiu a les xarxes de col·laboració de centres.
Des d’un punt de vista formal aquest PEC, tal com estableix l’article 4 del Títol 1 relatiu a l’exercici de l’autonomia dels centres que conformen el Servei d’Educació de Catalunya o que imparteixen ensenyaments postobligatoris sostinguts amb fons públics, recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i li dóna sentit amb la finalitat que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques i, més en general, el màxim aprofitament educatiu.
 
El mateix article estableix també que el PEC ha de contribuir a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de la comunitat educativa com també la relació del centre amb l’entorn social. Així, el projecte educatiu ha de considerar, si n’hi ha, els projectes educatius territorials. També planteja que, per definir o actualitzar el projecte educatiu, cada centre ha de tenir en compte les característiques socials i culturals del context escolar i, quan escaigui, de l’entorn productiu així com preveure les necessitats educatives de l’alumnat.