C.F.G.S. Química i salut ambiental

Més informació

Accés a la universitat des dels cicles:

En aquesta pàgina web es dóna informació dels graus universitaris, on s’imparteixen, com s’hi accedeix, les notes de tall, les convalidacions que existeixen si es procedeix de cicles formatius de grau superior...

TITULACIÓ:
Tècnic/a superior en Química i salut ambiental

DURADA:
2000 hores 

2 anys acadèmics

TORN: Tarda

Competències professionals

 • Gestionar unitats de salut ambiental i la documentació normativa de sistemes de gestió ambiental aplicant plans de control, vigilància i seguretat.
 • Avaluar la coherència i la fiabilitat dels resultats obtinguts en controls i anàlisis mediambientals, validant les dades obtingudes.
 • Promoure hàbits saludables en les persones, participant en el desenvolupament de programes d'educació ambiental i promoció de salut.
 • Obtenir i conservar mostres segons protocols específics, aplicant procediments normalitzats.
 • Verificar el funcionament dels equips de control, de tractament i d'anàlisi, realitzant el manteniment de primer nivell.
 • Vigilar i controlar la qualitat de les aigües d'ús i de consum, aplicant tècniques de tractament i anàlisi.
 • Vigilar i controlar la gestió de residus, identificant els riscos associats i aplicant el pla establert.
 • Vigilar i controlar la qualitat del mitjà construït i de les activitats realitzades en aquest, identificant els riscos associats i proposant actuacions per al compliment de la normativa.
 • Vigilar i controlar la qualitat dels aliments aplicant tècniques d'anàlisis i protocols de seguretat alimentària.
 • Verificar la qualitat de l'aire i controlar les emissions a l'atmosfera aplicant tècniques de depuració i anàlisi.
 • Vigilar i controlar els riscos associats a vectors d'interès en salut pública aplicant, si escau, biocides i productes fitosanitaris utilitzats per al seu control.
 • Assegurar la traçabilitat dels processos elaborant i registrant la documentació generada en el suport establert.
 • Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements científics, tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant la seva formació i els recursos existents en l'aprenentatge al llarg de la vida i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l'àmbit de la seva competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en el dels membres de l'equip.
 • Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant el desenvolupament d'aquest, mantenint relacions fluides i assumint el lideratge, així com aportant solucions als conflictes grupals que es presentin.
 • Comunicar-se amb els seus iguals, superiors, clients i persones sota la seva responsabilitat, utilitzant vies eficaces de comunicació, transmetent la informació o coneixements adequats i respectant l'autonomia i competència de les persones que intervenen en l'àmbit del seu treball.
 • Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu equip, supervisant i aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals, d'acord amb el que s'estableix per la normativa i els objectius de l'empresa.
 • Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d'accessibilitat universal i de «disseny per a totes les persones», en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis.
 • Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament d'una petita empresa i tenir iniciativa en la seva activitat professional amb sentit de la responsabilitat social.
 • Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, d'acord amb el que s'estableix en la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural.

Principals ocupacions

 • Tècnic en gestió ambiental.
 • Coordinador de sistemes de gestió ambiental.
 • Programador d'activitats ambientals.
 • Documentalista ambiental.
 • Tècnic de control sanitari (aliments, aigües, atmosfera, residus…).
 • Tècnic de control de contaminació atmosfèrica.
 • Tècnic de control de contaminació acústica.
 • Tècnic de control d'organismes nocius.
 • Tècnic en control de plagues en el mitjà urbà i entorn natural associat.
 • Comercial d'informació de productes biocides i fitosanitaris.

Mòduls professionals

Mòdul

Nom

Curs

Durada/h

1

Sistemes de gestió ambiental

1r

66

2

Educació per a la salut i el medi ambient

2n

66

3

Control d'aigües

1r

297

4

Control de residus

2n

66

5

Salut i riscos del mitjà construït

2n

66

6

Control i seguretat alimentària

1r

165

7

Contaminació ambiental i atmosfèrica

1r

132

8

Control d'organismes nocius

2n

132

9

Unitat de salut ambiental

1r

99

10

Formació i orientació laboral

1r

66

11

Empresa i iniciativa emprenedora

2n

66

12

Anglès tècnic

2n 99
13

Projecte de química i salut ambiental

2n 264
14

Formació en centres de treball

2n 416

FULL INFORMATIU CFGS Química i salut ambiental