Seguretat i salut

IESM Narcis Monturiol

En aquest apartat trobareu informacions diverses relatives a aspectes de seguretat i salut al centre.

Pla d'emergència

Familiaritzeu-vos amb les sortides d’emergència i els elements de seguretat del centre ( elements de seguretat com extintors, polsadors d’alarma , dutxes , renta ulls i altres elements de seguretat dels laboratoris)
El tutor i/o professors us informaran dels Pla d’Emergència del centre.
A continuació es donen uns esquemes d’actuació en el cas que es produís un incendi en el centre:
Comprovació i valoració d’un incendi
Actuació en la detecció d’un incendi

Normes de funcionament als laboratoris

El centre  disposa d’unes normes de funcionament  d’obligat compliment per  a tot el personal i alumnat  que entri als laboratoris de pràctiques.

Normes de funcionament dels laboratoris

Equips de protecció individual

És obligatori l’ús de bata de laboratori i d’ulleres de seguretat. En determinades operacions serà necessari l’ús d’altres equips de protecció com ara guants o màscares de protecció respiratòria.
L’alumnat especialment sensible ( com per exemple en cas d’al·lèrgia, embaràs, etc.. ) que requereixi l’ús de proteccions específiques caldrà que ho comuniqui al tutor i/o coordinador de Prevenció de Riscos Laborals del centre.

Productes químics: fitxes de dades de seguretat

En l'ús de productes químics cal consultar sempre les informacions de seguretat com l'etiqueta del producte i la fitxa de dades de seguretat.
La Fitxa de Dades de Seguretat (FDS) dels productes químics proporcionen a l'usuari informació complementària de la continguda en l'etiqueta del producte i permet prendre les mesures necessàries per a la protecció de la salut, la seguretat i el medi ambient.

Comunicats de risc

En cas que observeu un risc personal o material o observeu alguna conducta de risc a l'institut cal que ho comuniqueu al professor responsable i al coordinador de prevenció de riscos a través del següent formulari:

Formulari comunicat de risc