PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2023-2024

IESM Narcis Monturiol

 

Mapa Escolar de Catalunya. Aquí pots consultar l'oferta inicial de places de tots els centres de Catalunya.


 

1.- Calendari de preinscripció i matrícula

2.- Requisits d'accés

3.- Presentació de sol·licituds de preinscripció

4.- Documentació que cal presentar

5.- Criteris de prioritat, barem que s'aplica, vies d'accés i reserva de places

6.- Consulta de resultats i reclamacions

7.- Matrícula

8.- Llistes d'espera i gestió de vacants

9- Segona fase d'admissió

 

1.- Calendari* de preinscripció i matrícula:

Cicles formatius de grau mitjà:

1. Procés per a l'alumnat amb continuïtat d'escolarització. Per a aquest procés només es pot demanar places per al primer curs. Poden participar en aquest procés:

a) L'alumnat que en el moment de presentar la sol·licitud està cursant el 4t curs de l'ESO o està escolaritzat en un sistema educatiu estranger en un nivell equivalent a 4t d'ESO. També pot participar-hi l'alumnat que en el moment de presentar la sol·licitud està cursant el 1r curs de batxillerat.

b) L'alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic o formació professional bàsica.

c) L'alumnat que ha realitzat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà, ha superat la prova d'accés (inclòs si n'està exempt) o té altres requisits d'accés i que durant l'any de presentació de la sol·licitud fa, com a màxim, 18 anys.

2. Procés per a la resta d'alumnat. Poden participar en aquest procés:

a) L'alumnat que ha obtingut el títol de l'ESO anteriorment a l'any en què es presenta la sol·licitud o que està cursant el 4t curs de l'ESO o el 1r curs de batxillerat, però no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d'escolarització, o no ha estat admès en aquesta convocatòria.

b) L'alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic que no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d'escolarització o no ha estat admès en aquest convocatòria.

c) L'alumnat que ha realitzat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà, ha superat la prova d'accés (inclòs si n'està exempt) o té altres requisits d'accés i és major de 18 anys; també els menors de 18 anys o que fan els 18 anys durant l'any en què es presenta la sol·licitud de preinscripció que no han participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d'escolarització, o que no hi han estat admesos.

3. Segon període d'admissió:

 

Cicles formatius de grau superior:

1. Primer període d'admissió:

2. Segon període d'admissió:

* Les dates que s'indiquen són susceptibles de ser modificades pel Departament d'Educació, els canvis s'aniran actualitzant al web a mesura que tinguin lloc. Aneu comprovant les dates per si hi ha hagut algun canvi.

 

2.- Requisits d'accés:

Cicles formatius de grau mitjà:

Poden accedir als cicles formatius de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM).
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.
 • Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.

Cicles formatius de grau superior:

Poden accedir als cicles formatius de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent.
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
 • Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau superior.

 

3.- Presentació de sol·licituds de preinscripció:

La sol·licitud de preinscripció l’haurà de formalitzar l’alumne/a que sigui major d’edat o que compleixi els 18 anys durant l’any 2023, si l’alumne és menor d’edat i no compleix els 18 anys durant l’any 2023 la sol·licitud de preinscripció l’haurà de formalitzar el pare, mare o tutor/a legal.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona per a cicles formatius de grau mitjà i una per a cicles formatius de grau superior, on s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, cicles i torns sempre ordenats per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud per tipus d’ensenyament comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.                           

La sol·licitud de preinscripció es podrà presentar de dues maneres: a) Sol·licitud de preinscripció electrònica o b) Sol·licitud de preinscripció en suport informàtic. Sempre que sigui possible s’utilitzarà la primera modalitat, sol·licitud de preinscripció electrònica. En cap cas s’acceptaran sol·licituds presentades en paper.

a) Sol·licitud de preinscripció electrònica

La sol·licitud de preinscripció es presentarà al registre electrònic de la Generalitat de Catalunya mitjançant el formulari de sol·licitud electrònica disponible al web del Departament d’Educació. Per poder utilitzar el formulari de sol·licitud electrònica, el tutor/a legal (si l'alumne és menor d'edat o o fa els 18 anys durant l'any 2023) o l'alumne/a (major d'edat o que fa els 18 anys durant l'any 2023) s'ha d'identificar mitjançant un certificat digiital, com ara el DNIe o el sistema alternatiu d'identificació IdCAT Mòbil i el número d'identificació de l'alumne/a.

>>> CLICAR AQUÍ PER A PRESENTAR LA PREINSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA PER A UN GRAU MITJÀ

>>> CLICAR AQUÍ PER A PRESENTAR LA PREINSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA PER A UN GRAU SUPERIOR

Clicar aquí per donar-te d’alta al servei idCAT Mòbil

Clicar aquí per obtenir el teu número d’identificació de l’alumne/a

b) Sol·licitud de preinscripció en suport informàtic

Les persones que no puguin utilitzar l'esmentada sol·licitud electrònica poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web del Departament d'Educació. En aquest cas, cal adjuntar al formulari el document identificatiu escanejat o fotografiat de la persona que presenta la sol·licitud per acreditar la seva identitat.

>>> CLICAR AQUÍ PER A PRESENTAR LA PREINSCRIPCIÓ EN SUPORT INFORMÀTIC PER A UN GRAU MITJÀ

>>> CLICAR AQUÍ PER A PRESENTAR LA PREINSCRIPCIÓ EN SUPORT INFORMÀTIC PER A UN GRAU SUPERIOR

El tràmit de presentació de la sol·licitud s'acaba, en ambdós casos (sol·licitud electrònica i sol·licitud en suport infomàtic), amb l'enviament del formulari on s'adjunta la documentació acreditativa necessària i no s'ha de presentar cap còpia al centre. Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i número de registre d'entrada, que es rep a l'adreça electrònica indicada a la sol·licitud.

Una vegada enviada la sol·licitud, en qualsevol dels dos formats, i durant el termini de presentaió de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació. Igualment, durant el període de presentació de documentació es pot adjuntar la documentació acreditativa que es consideri.

 

4.- Documentació que cal presentar:

La documentació que calgui presentar s'ha d'adjuntar, escanejada o fotografiada, en la sol·licitud de preinscripció que serà accessible mitjançant l'ellaç al web del Departament, durant el termini de presentació de documentació.

a) Documentació identificativa

Si l'alumne és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2023: DNI, NIE o Passaport de l'alumne/a.

Si l'alumne és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2023: DNI, NIE o Passaport del pare, mare o tutor/a legal, llibre de família o altres documents relatius a la filiació i DNI, NIE o Passaport de l'alumne/a.

Si s'ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari electrònic i s'ha indicat el número identificador de RALC de l'alumne/a, no cal presentar cap documentació identificativa.

b) Documentació acreditativa del requisit d’accés i del criteri de prioritat

Cicles formatius de grau mitjà:

Cal presentar, segons la via d’accés que s’ha d’acreditar, el certificat de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés als cicles o el certificat de la qualificació de la prova d’accés.

Especificacions que tal tenir en compte:

- En el cas d’alumnes que en l’actualitat cursen el quart curs de l’ESO, la qualificació mitjana serà la corresponent a la mitjana de les qualificacions dels tres primers cursos.

- Els alumnes que han finalitzat l’ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o els que actualment cursen quart d’ESO a Catalunya no han de presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l’expedient.

- En el cas que la prova d’accés s’hagi superat en convocatòries d’aquestes proves de la Generalitat de Catalunya a partir de l’any 2011, no cal presentar el certificat de superació.

- Els alumnes que al·leguen un estudi estranger homologat a Catalunya des de l’any 2016 no cal que presentin cap document.

Cicles formatius de grau superior:

Cal presentar, segons la via d’accés que s’ha d’acreditar, el certificat de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés als cicles o el certificat de la qualificació de la prova d’accés i la documentació que acredita la prioritat si és el cas.

Especificacions que tal tenir en compte:

- Els alumnes que escolaritzats a Catalunya a partir del curs 2016-2017 que al·leguin el títol de batxillerat o de tècnic/a de formació professional no han de presentar cap certificat.

- En el cas dels alumnes pendents de l’avaluació extraordinària de batxillerat o del cicle formatiu caldrà presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació.

- En el cas que la prova d’accés s’hagi superat en convocatòries d’aquestes proves de la Generalitat de Catalunya a partir de l’any 2011, no cal presentar el certificat de superació.

- Els alumnes que al·leguen un estudi estranger homologat a Catalunya des de l’any 2016 no cal que presentin cap document.

En tots els supòsits en els quals no s’ha de presentar documentació acreditativa del criteri de prioritat, la qualificació s’obté de les bases de dades del Departament d’Educació. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s’haurà de presentar el certificat corresponent dins el període de reclamacions.

c) Altra documentació (tant si la preinscripció s’ha presentat en suport informàtic com si s’ha fet electrònicament):

Els alumnes amb necessitats educatives específiques (NEE) han de presentar l’Informe de l’EAP d’escolarització de l’alumne en la formació professional i els programes professionalitzadors que acredita la condició.

Els esportistes d'alt rendiment o alt nivell han de presentar una còpia del BOE on es publica aquesta condició o el certificat del Consell Català de l'Esport que ho acredita, o altra documentació acreditativa que la normativa estableixi.

 

5.- Criteris de prioritat, barem que s'aplica, vies d'accés i reserva de places:

Cicles formatius de grau mitjà:

Les places s’assignen segons les vies d’accés següents, tenint en compte que si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades que corresponen, les vacants es reparteixen entre les altres de forma proporcional:

VIA 1. Per a alumnes que hi accedeixen per la via de l’ESO o estudis equivalents es fa una reserva de places del 70%

VIA 2. Per a alumnes que accedeixen per la via dels PQPI es fa una reserva de places del 20%. Per aquesta via hi accedeixen els alumnes procedents de la formació professional bàsica.

VIA 3. Per a alumnes que accedeixen via prova d’accés o que tenen l’exempció total d’aquesta prova, el curs específic d’accés o que tenen altres titulacions que en permeten l’accés, es fa una reserva de places del 10%. Els alumnes dels programes de formació i inserció (PFI) que han participat en les proves d’accés i les han superat o han obtingut l’exempció d’aquestes, accedeixen per aquesta via i participen en el procés amb la qualificació obtinguda a la prova.

Dins de cada via, les peticions s’ordenen d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l’accés al cicle.

Cicles formatius de grau superior:

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, les places s’assignen d’acord amb les següents vies d’accés, tenint en compte que si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades que corresponen, les vacants es reparteixen per la resta de les vies de forma proporcional:

VIA 1. Per a alumnes que hi accedeixen per la via del batxillerat o estudis equivalents es fa una reserva de places del 60%. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent. Un cop aplicada la  prioritat, les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis.

VIA 2. Per a alumnes que acreditin un títol de tècnic/a de formació professional hi ha una reserva del 20% de les places. Per aquesta via s'apliquen les prioritats següents:

- En primer lloc, els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà de formació professional o d'arts plàstiques i disseny que procedeixen d'una família professional afí, segons les afinitats entre famílies professionals definides en aquesta taula.

- En segon lloc, els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà de formació professional o d'arts plàstiques i disseny que procedeixen d'una família professional no afí.

Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen d'acord amb la qualificació obtinguda al cicle de grau mitjà de formació professional o d'arts plàstiques i disseny.

VIA 3. Per a alumnes que accedeixen per la via de la prova d’accés, o que tenen l’exempció total d’aquesta prova, o que tenen altres titulacions que en permeten l’accés es fa una reserva de places del 20%. Les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació de la prova o la qualificació mitjana de l’estudi al·legats.

 

6.- Consulta de resultats i reclamacions:

És important que estigueu atents a la publicació dels diferents llistats, en especial a la primera llista amb puntuació provisional perquè pugueu presentar, si escau, les reclamacions pertinents utilitzant l'eina elctrònica per adjuntar les reclamacions.

Podeu consultar els resultats del procés de preinscripció en els següents enllaços del Departament d'Educació. Per fer-ho necessiteu el codi de la sol·licitud i el número d'identificació (DNI, NIE o passaport) que s'ha indicat a la sol·licitud.

Clicar aquí per consultar els resultats del procés de preinscripció dels cicles formatius de grau mitjà.

Clicar aquí per consultar els resultats del procés de preinscripció dels cicles formatius de grau superior.  

 

7.- Matrícula:

Els alumnes admesos rebran un correu en l'adreça electrònica que van fer constar en la sol·licitud de preinscripció amb les instruccions a seguir per formalitzar la matrícula. Si no rebeu el correu, comproveu que no el tingueu a correu brossa o spam. L'alumne que accepti la plaça haurà de respondre aquest correu adjuntant la documentació que se li requereixi i el comprovant d'haver efectuat el pagament de la matrícula. Els alumnes que no facin aquest tràmit es considerarà que renuncien a plaça adjudicada.

L’import de la matrícula que s’haurà d’ingressar o transferir en el número de compte ES70 3025 0001 1414 3349 2300 de la Caixa d’Enginyers és el que s’indica a continuació:

Tenen bonificació del 50% en el preu públic: 1 Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i els alumnes membres de famílies monoparentals. 2 Les persones que en el curs acadèmic anterior han obtingut beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Queden exemptes de pagar el preu públic: 1 Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial. 2 Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%. 3 Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat. 4 Lles víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles. 5 Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció. 6 Les persones víctimes de violència de gènere. 7 Les persones que hagin obtingut en el curs acadèmic anterior, el premi d’honor en el batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat (només a la primera matrícula. 8 Les persones tutelades menors d’edat o extutelades majors de 18 i menors de 21 anys.

Per a la correcta finalització de la matrícula s’ha d’enviar, dins del període de matrícula, una fotografia digital tipus carnet a l’adreça de correu  Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. . Al correu s’ha de fer constar el nom sencer de l’alumne i el curs i cicle del qual es matricula.

Els alumnes amb titulacions estrangeres han d’acreditar per poder-se matricular que han iniciat el tràmit d’homologació o convalidació amb la presentació del volant d’inscripció condicional vigent. A aquest efecte, cal tenir present que el volant acreditatiu d’haver iniciat el tràmit d’homologació manté la seva vigència únicament durant un curs acadèmic. En tot cas, la matrícula resta condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d’homologació o convalidació.

 

8.- Llistes d'espera i gestió de vacants:

Un cop finalitzat el període ordinari de matrícula, si queden places vacants, el centre oferirà aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l'ordre de la llista d'espera.

El 20 de juliol de 2023 per als cicles formatius de grau mitjà i el 26 de juliol de 2023 per als cicles formatius de grau superior, els alumnes que estiguin a la llista d'espera podran formalitzar la matrícula de les possibles places vacants. Caldrà presentar-se en el centre puntualment en el següent horari:

- Per determinar.

Es cridarà els alumnes per estricte ordre de la llista d'espera d'acord amb les vies d'accés. Aquells alumnes que no estiguin quan se'ls cridi, es considerarà que renuncien a la plaça.

Cal que l'alumne porti fotocòpia i original de la titulació que els hi permet l'accés i caldrà fer efectiu el pagament de l'import del preu de la matrícula en les mateixes condicions que les indicades al punt anterior.

 

9.- Segona fase d'amissió:

Només poden participar en aquest període d’admissió les persones que han presentat la sol·licitud de preinscripció i no han obtingut una plaça ni per assignació ni per gestió de la llista d’espera.

Les vacants que s'ofereixen en aquesta segona fase d'admissió es publiquen segons el calendari. indicat en el web del Departament d’Educació i en el web del centre.

Els participants poden ampliar les peticions de la sol·licitud dins el termini indicat i en el marc de les vacants existents, utilitzant el formulari disponible al web del Departament d’Educació. 

Les peticions s’ordenen d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l’accés al cicle. En el cas dels cicles formatius de grau mitjà en primer lloc s'assignen les peticions de les sol·licituds admeses al prpocés per a l'alumnat amb continuïtat d'escolarització i, en segon lloc, les sol·licituds per a la resta de l'alumnat.

Els sol·licitants podran consultar les assignacions en el web del Departament d’Educació i en el web de l’institut el dia indicat en el calendari del punt 1.

 

Aquí trobaràs informació relativa a vies d'accés, criteris de prioritat i tot el que necessites saber

 

 

CONSULTES SOBRE EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA:

    Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.       933 107 226

L’atenció telefònica pot estar col·lapsada en aquest període. Us demanem disculpes si no us podem atendre. Recomanem que us comuniqueu amb nosaltres mitjançant el correu electrònic.


També teniu a la vostra disposició els telèfons dels Serveis d'Orientació del Pla Jove de cada districte per si necessiteu suport d'atenció i assessorament més personalitzat i ràpid en el procés de preinscripció:

 • Ciutat Vella: 671 525 048
 • L’Eixample: 638 684 337
 • Sants-Montjuïc: 671 767 741
 • Les Corts: 634 288 877
 • Sarrià-Sant Gervasi: 667 080 357
 • Gràcia: 667 080 357
 • Horta Guinardó: 667 080 318
 • Nou Barris: 667 116 729
 • Sant Andreu: 667 080 339
 • Sant Martí: 671 767 752

 

Què és l'IDALU (RALC)? Com saber el teu número IDALU?

L'IDALU (identificador de l'alumne) és el codi únic que identifica l'alumnat durant tota la vida acadèmica al Registre d'alumnes del Departament d'Educació. 

Pots consultar el teu IDALU a través de l'enllaç: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne

 

RESOLUCIÓ EDU/507/2023, de 16 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2023-2024

RESOLUCIÓ EDU/892/2023, de 15 de març, per la qual es modifiquen els annexos 1, 2, 3 i 10 de la Resolució EDU/507/2023, de 16 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2023-2024