C.F.G.M. Farmàcia i parafarmàcia

 

Més informació

Accés a la universitat des dels cicles:

En aquesta pàgina web es dóna informació dels graus universitaris, on s’imparteixen, com s’hi accedeix, les notes de tall, les convalidacions que existeixen si es procedeix de cicles formatius de grau superior...

TITULACIÓ:
Tècnic/a en Farmàcia i parafarmàcia

DURADA:
2000 hores

2 anys acadèmics

TORN: Tarda

Competències professionals

 • Controlar les existències i l’organització de productes farmacèutics i parafarmacèutics, i emmagatzemar-los segons els requisits de conservació.

 • Assistir en la dispensació de productes farmacèutics informant de les seves característiques i del seu ús racional.

 • Realitzar la venda de productes parafarmacèutics, atenent les demandes i informant amb claredat els usuaris.

 • Preparar els productes farmacèutics per a la seva distribució a les distintes unitats hospitalàries, sota la supervisió del facultatiu.

 • Assistir en l’elaboració de productes farmacèutics i parafarmacèutics, aplicant protocols de seguretat i qualitat.

 • Donar suport al facultatiu en el seguiment farmacoterapèutic de l’usuari.

 • Obtenir valors de paràmetres somatomètrics i de constants vitals de l’usuari sota la supervisió del facultatiu.

 • Efectuar controls analítics sota la supervisió del facultatiu preparant material i equips d’acord amb els protocols de seguretat i qualitat establerts.

 • Mantenir el material, l’instrumental, els equips i la zona de treball en òptimes condicions per a la seva utilització.

 • Fomentar en els usuaris hàbits de vida saludables per mantenir o millorar la seva salut i evitar la malaltia.

 • Tramitar la facturació de receptes manejant aplicacions informàtiques.

 • Realitzar tasques administratives a partir de la documentació generada a l’establiment.

 • Donar atenció bàsica inicial en situacions d’emergència, segons el protocol establert.

 • Donar suport psicològic als usuaris, i mantenir-hi la discreció i tenir un tracte cortès i de respecte.

 • Intervenir amb prudència i seguretat respectant les instruccions de treball rebudes.

 • Seleccionar residus i productes caducats per a la seva eliminació d’acord amb la normativa vigent.

 • Aplicar procediments de qualitat i de prevenció de riscos laborals i ambientals, d’acord amb el que s’estableix en els processos de farmàcia.

Principals ocupacions

 • Tècnic o tècnica auxliar de farmàcia.
 • Tècnica o tècnica de farmàcia o de magatzem de medicaments.
 • Tècnic o tècnica en una farmàcia hohspitalària o en un establiment de parafarmàcia.

Mòduls

Mòdul

Nom

Curs 

Durada/h

1

Oficina de farmàcia

 1r

132

2

Dispensació de productes farmacèutics

1r

198

3

Dispensació de productes parafarmacèutics

1r

165

4

Formulació magistral

2n

132

5

Promoció de la salut

2n

99

6

Disposició i venda de productes
1r

66

7

Operacions bàsiques de laboratori 1r

132

8

Primers auxilis

2n

66

9

Anatomofisiologia i patologia bàsiques

1r

99

10

Formació i orientació laboral

1r

66

11

Empresa i iniciativa emprenedora

2n

66

12

Anglès tècnic

2n

99

13

Síntesi

2n

264

14

 Formació en centres de treball

2n 416

FULL INFORMATIU CFGM Farmàcia i parafarmàcia

Més informació

Accés a la universitat des dels cicles:

En aquesta pàgina web es dóna informació dels graus universitaris, on s’imparteixen, com s’hi accedeix, les notes de tall, les convalidacions que existeixen si es procedeix de cicles formatius de grau superior...