Eleccions al Consell Escolar

Eleccions al Consell Escolar.

El dia 3 de novembre es va iniciar el procés i finalitzarà el 23 de desembre de 2014. Les meses han d’estar constituïdes el 12 de novembre i les eleccions s’han de realitzar entre el 24 i el 28 de novembre. Com a molt tard, el consell escolarnou ha d’estar constituït el 23 de desembre de 2014.
Tal com està establert a la Resolució ENS/2160/2014 per la qual s’estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts per fons públics, cal renovar el 50% dels membres dels sectors, del sector dels alumnes i pares d’alumnes i del sector del professorat. 
Pel que fa al primer sector, format per sis membres, roman un alumne que va sortir escollit a les darreres eleccions de l’any 2012. Conseqüentment cal escollir 4 alumnes més i 1 pare o mare. Si bé habitualment el sector es reparteix entre pares/mares/tutors/es i alumnes a les nostres normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) tenim establerta una flexibilització a favor dels alumnes donada l’edat i grau de participació dels pares al centre en general i al consell escolar en concret.
Pel que fa al sector del professorat ha de renovar-se la meitat dels seus membres. 
En els propers dies es farà públic als taulons del centre la convocatòria del procés electoral, les vacants a cobrir i el seu calendari.