Els cicles més demanats als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior a la Formació professional

El departament d’Educació ha publicat la llista dels cicles més demanats a Catalunya al curs 2019-2020. D’entre els cicles d'FP de grau mitjà els cinc primers són aquests:

1.- Cures auxiliars d'infermeria

2.- Sistemes microinformàtics i xarxes

3.- Gestió administrativa

4.- Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural

5.- Atenció a persones en situació de dependència

Pel que fa als cicles de la família química el CFGM d’Operacions de laboratori ocupa el lloc 19è i el CFGM Planta química al lloc 32è. El total de cicles de grau mitjà que disposem és de 62 cicles diferents.

Pel que fa als cicles d'FP de grau superior les cinc primers d’un total de 98 cicles són els següents:

1.- Administració i finances

2.-Integració social

3.- Educació infantil

4.- Ensenyament i animació socioesportiva

5.- Laboratori clínic i biomèdic

Pels que fa als nostres cicles la classificació és la següent:

17.- Laboratori d'anàlisi i control de qualitat

24.- Química industrial

29.- Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins

43.- Educació i control ambiental

44.- Química ambiental

La llista completa de cicles i la seva classificació es pot consultar aquí.