Inserció laboral de la FP segons l’estudi d’alumnes que van finalitzar al curs 2016-2017

Les dades d’aquest estudi es troben a la web del Departament d’Educació. Veure http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/insercio-laboral/ i de l’estudi “Anàlisi longitudinal de la inserció laboral de la formació professional inicial: 5 anys de seguiment” que es troba a la mateixa pàgina web. Aquí només extraiem algunes dades que poden ser interessant pel centre.
 
 
Fixar-se que la família professional química és de les que presenten una millor inserció laboral ja que es troben en tercer lloc en percentatge per a tota la FP. Si es miren les dades desglossades aleshores els cicles formatius de grau mitjà cau fins el tretzè lloc i pel grau superior es situa al quart lloc. Pel que fa a la família de Seguretat i medi ambient a la que hem d’associar el CFGS Educació i control ambiental la inserció mitjana a Catalunya se situa en el 57,45%, prop dels valors mitjans del conjunt de les famílies professionals.
 
 
A l’estudi que fèiem referència també s’hi troben dades d’interès general de la FP com ara l’evolució del nombre d’estudiants a la FP i la trajectòria dels alumnes en finalitzar la FP per si treballen (38,72%), estudien i treballen (16,30%), continuen estudiant (36,06%) o cerquen feina (8,93%). Això representa una inserció del 55,02%.
 
 
Un aspecte interessant en aquests moments de transformació per a l’adaptació a la FP dual, és saber si la FP dual ajuda a millorar la inserció de l’alumnat. Les dades es mostren en el gràfic 4b d’aquest estudi que situa la inserció en un valor del 65,12% reduint discretament la continuïtat formativa que s’observa a la població general dels graduats de FP. També es redueix en més de dos punts el percentatge d’alumnes que es troben en cerca de feina, que és del 6,57%.