Projecte enjardinament vertical a l’institut

Projecte enjardinament vertical a l’institut

Es va dur a terme el contacte amb els arquitectes, els serveis municipals de Parcs i Jardins i els responsables del Programa d’Educació Ambiental de l’Ajuntament de Barcelona en relació al projecte d’enjardinament (i/o hort vertical) a la façana oest de l’edifici del nostre centre. Es va acordar que el projecte hauria de considerar diferents aspectes com ara l’autonomia de la instal·lació pel que fa al seu manteniment, la possibilitat d’utilitzar aigües grises i/o pluvials pel rec, la necessitat de produir una mínima afectació a les instal·lacions existent a la zona i la conveniència que el centre pugui donar idees respecte al aprofitament didàctic de la instal·lació vinculada als cicles formatius del centre.

smart parc 3