Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior

Més informació

Accés a la universitat des dels cicles:

En aquesta pàgina web es dóna informació dels graus universitaris, on s’imparteixen, com s’hi accedeix, les notes de tall, les convalidacions que existeixen si es procedeix de cicles formatius de grau superior...

Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny DOGC Núm 6158 - 27-06-2012.

Resolució  ENS/1626/2016, de 28 de juny, de modificació de la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny,

 

PERSONES A QUI VA ADREÇAT

·    El Curs està dirigit als alumnes que disposin del títol d'un cicle formatiu de grau mitjà.

·   Poden accedir al Curs de preparació per a la incorporació als Cicles Formatius de Grau Superior les persones que posseeixin el títol de tècnic i les persones que estiguin cursant un cicle formatiu de grau mitjà dels ensenyaments de formació professional inicial, ja sigui per aquells alumnes que es troben matriculats, bé al segon curs d'un cicle formatiu de 1.700 o de 2.000 hores de durada, o bé en un cicle formatiu de 1.300 o de 1.400 hores de durada i també pels alumnes del primer curs d'un cicle formatiu de 1.700 o de 2.000 hores de durada.

·    Si se supera el Curs es podrà accedir als cicles formatius de Grau Superior, sense necessitat de realitzar la Prova d’Accés.

·    Les sol·licituds d'admissió s'ordenen seguint l'ordre decreixent de la qualificació obtinguda en el títol de tècnic

MATÈRIES

 • El curs consta de dues parts, una part comuna i una altra específica.
 • Les matèries de la part comuna tenen un caràcter instrumental:
  • llengua castellana: 3h
  • llengua catalana: 3h
  • llengua anglesa: 5h
 • Les matèries de la part específica amb l'opció cientificotecnològica CT:
  • Matemàtiques: 4h
  • Química-Biologia: 4h
  • Tutoria : 1h

DURADA

 • El Curs d'accés als cicles formatius de grau superior té una durada mínima de 700 hores en un curs escolar.

Horari

 • De tarda

 

FULL INFORMATIU Curs de preparació per a la incorporació als CFGS